Voorwoord: Gegevens van de ondernemer
Atneon
Sportterreinstraat 28C
9648 CB Wildervank
Nederland

KVK: 78725976
BTW: NL003371490B09

E-mail: [email protected]

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.2 Schriftelijk: hieronder wordt in deze voorwaarden verstaan correspondentie per brief of e-mail.
1.3 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van Atneon is gericht, met wie Atneon de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Atneon en Opdrachtgever.
1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Atneon en Opdrachtgever.
1.6 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van Atneon. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn bevestigd, betreffende levering door Atneon van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Atneon geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Atneon door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
2.3 Mogelijke Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Atneon en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 Atneon wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.
2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Atneon en de Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6 Indien de opdrachtgever zich registreert bij Atneon, garandeert de opdrachtgever achttien (18) jaar of ouder te zijn althans toestemming te hebben van een of meerdere wettelijke vertegenwoordiger(s).
2.7 Atneon behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

Artikel 3: Aanbieding, offerte en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Atneon zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.
3.2 Offertes van Atneon zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot één (1) maand na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Opdrachtgever de eerste betaling aanvaardt, tenzij anders overeengekomen.
3.4 Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van één (1) maand tenzij anders overeengekomen (tijdens de bestelling).
3.5 De overeenkomst wordt na afloop van de in de factuur overeengekomen periode steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als deze is overeengekomen in het factuur, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste één maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief, ticket of e-mail opzegt. Opzeggingen welke door opdrachtgever zijn verzonden, dienen te worden bevestigd door Atneon.
3.6 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft opdrachtgever het recht om, zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming, tenzij Atneon reeds is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en/of de opdrachtgever reeds gebruik heeft gemaakt van de dienst.
3.7 Indien opdrachtgever een maatwerk dienst bestelt zoals een domeinnaam, VPS, dedicated server of colocatie zal het herroepingsrecht per direct komen te vervallen.
3.8 Atneon is gerechtigd een restitutie naar de opdrachtgever haar account bij Atneon te doen minus de transactie- en mogelijke administratiekosten.

Artikel 4: Prijzen en tarieven, meerwerk
4.1 Alle door Atneon vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij anders vermeld.
4.2 Alle door Atneon vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders overeengekomen. Enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede transporten afleveringskosten of reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3 Atneon is ten alle tijden gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Indien schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.
4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Atneon aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen vijf (5) werkdagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Atneon op te zeggen.
4.5 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.6 Indien Atneon kosten heeft gemaakt, dient zij de Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen en deze bijhorende factuur te doen toekomen. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag in Euro te voldoen.
4.7 Indien Opdrachtgever enige factuur van Atneon niet binnen de betalingstermijn voldoet, behoudt Atneon zich het recht voor om de dienst(en) met onmiddellijke ingang op te schorten. Atneon is hiervoor gerechtigd om tien (10) euro per aanmaning, twintig (20) euro per aangetekende aanmaning en veertig (40) euro voor het inschakelen van een incassobureau administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten dienen exclusief BTW te worden voldaan en zijn exclusief de buitengerechtelijke incassokosten.
4.8 Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Afnemer is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag met een minimum van veertig (40) euro.

Artikel 5: Aansprakelijkheid Atneon
5.1. De aansprakelijkheid van Atneon voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Atneon van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Atneon Hosting, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per maand verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10% van het totale bedrag inclusief BTW, met een maximumbedrag van duizend (1000) euro.
5.2. Aansprakelijkheid van Atneon voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.3 De aansprakelijkheid van Atneon wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Atneon onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Atneon ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Atneon in staat is adequaat te reageren.
5.4 Atneon is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
5.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 5 werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Atneon meldt.
5.6 Opdrachtgever vrijwaart Atneon voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Atneon geleverde zaken, materialen of resultaten.
5.7 Atneon behoudt ten allen tijde het recht een dienst offline te halen bij vermoeden en/of het uitvoeren van illegale activiteiten.
5.8 Atneon is gerechtigd de dienst uit te schakelen zonder opgave van reden hiervan.
5.9 Levertijden zijn onder voorbehoud van installatie fouten. Onze medewerkers zijn 24/7 aanwezig om de server(s) vervolgens alsnog snel op te kunnen leveren.
5.9.1 Bij overgebruik door derden (bijvoorbeeld als gevolg van een DDoS aanval) reserveert Atneon het recht tot het tijdelijk onderbreken van de dienstverlening. Garanties van SLA komen te vervallen.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Atneon of diens licentiegevers. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.
6.2 De Opdrachtgever onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.
6.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.
6.4 Het is Atneon toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien Atneon door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de bezuinigingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal Atneon op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de Programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stellen indien mogelijk.
6.5 Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat Atneon Hosting het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.
6.6 Voor zover voor de overdracht van de in artikel 6.5 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal Atneon een zodanige akte op eerste verzoek van Opdrachtgever ondertekenen. Artikel 6.5 is onverkort van toepassing.

Artikel 7: Overmacht
7.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerk van anderen, kabel breuken, aanvallen op een netwerk/server waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor Atneon belangrijke netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie Atneon bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.

Artikel 8: Webhosting
8.1 Atneon is gerechtigd om binnen drie (3) dagen na verloopdatum van de dienst alle bestanden en gegevens volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan, waarna de overeenkomst automatisch wordt stopgezet.
8.2 Atneon is niet aansprakelijk voor bestandsverlies.
8.3 Atneon is gerechtigd om een dienst te schorsen indien deze overmatig gebruik maakt van het dataverkeer (meer dan 10 keer zoveel als het gemiddeld verbruik).
8.4 Atneon is ten alle tijden gerechtigd de dienst uit te schakelen wanneer Opdrachtgever hiermee de Wet of algemene voorwaarden overtreed.

Artikel 9: Minecraft Servers
9.1 Atneon is gerechtigd om binnen drie (3) dagen na verloopdatum van de dienst alle bestanden en gegevens volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan, waarna de overeenkomst automatisch wordt stopgezet.
9.2 Atneon verplicht de Opdrachtgever de dienst te gebruiken waarvoor deze bedoeld is.
9.3 Atneon is niet aansprakelijk voor bestandsverlies.
9.4 Atneon is ten alle tijden gerechtigd de dienst uit te schakelen wanneer Opdrachtgever hiermee de Wet of algemene voorwaarden overtreed.
9.5 Atneon biedt geen softwarematige ondersteuning op de minecraft servers.
9.6 De overeenkomst wordt na afloop van de in de factuur overeengekomen periode steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als deze is overeengekomen in de overeenkomst, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste één (1) maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief, ticket of e-mail opzegt.

Artikel 10: Terugboekingen
10.1 Atneon verplicht Opdrachtgever nimmer gebruik te maken van de terugboekfunctie voor het terugboeken van betaald geld aan Atneon.
10.2 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van deze terugboekfunctie, wordt het totale teruggeboekte bedrag plus €49,- per transactie administratiekosten in rekening gebracht.
10.3 Opdrachtgever heeft veertien (14) dagen de tijd voor het betalen van het totale teruggeboekte bedrag plus overige administratiekosten, waarna deze uit de handen zal worden gegeven aan een incassobureau, met alle bijkomende gevolgen voor Opdrachtgever.

Artikel 11: Contact met Atneon
11.1 Atneon is gerechtigd om alle inkomende berichten van Opdrachtgever te blokkeren indien deze respectloze/haatdragende berichten verzend en/of misbruik maakt van het systeem.

Artikel 12: Geheimhouding
12.1 De bij Atneon ingevulde gegevens zullen slechts worden gebruikt voor intern gebruik: het verbeteren van de inhoud op onze website en het op de hoogte stellen van nieuwe updates, recente bestellingen of facturen.

Artikel 13: Illegale activiteiten
13.1 Artikel 15 is van toepassing op al onze producten en diensten.
13.2 Atneon is ten alle tijden gerechtigd de dienst van Opdrachtgever te schorsen bij (vermoeden van) misbruik van de dienst en hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.
13.3 Atneon is ten alle tijden gerechtigd alle diensten van Opdrachtgever te schorsen in geval van misbruik van één of meer services.
13.4.1 Atneon verbiedt Opdrachtgever de dienst te gebruiken voor het versturen van spammails of het gebruiken als (D)DoS netwerk.
13.4.2 Atneon verbiedt Opdrachtgever de dienst te gebruiken voor oplichting.
13.4.3 Atneon verbiedt Opdrachtgever de dienst te gebruiken voor het openbaar maken van wettelijk strafbaar materiaal en/of gebruiken voor wettelijk strafbare doeleinden.
13.4.4 Atneon verbiedt Opdrachtgever de dienst te gebruiken voor het hosten van materiaal welke met autersrechten is/zijn beschermd.

Artikel 14: Sponsoring
14.1 Alle producten die via een sponsor overeenkomst naar Atneon verhuist en/of wordt aangemaakt is en blijft eigendom van Atneon tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
14.2 In het geval dat de tegenpartij zijn afspraken niet nakomt of als er een vermoeden van oplichting is, heeft Atneon het recht om de diensten met betrekking tot de sponsoring op te schorten tot er een oplossing is gevonden.
14.3 Mocht de tegenpartij de sponsoring willen beëindigen dan moet dit dertig dagen van te voren worden aangegeven. Als dit niet gebeurd, zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Ook zullen eventuele diensten worden opgeschort tot het volledige bedrag binnen is.
14.4 Atneon heeft het recht om de sponsoring direct te beëindigen mochten er illegale activiteiten worden waargenomen op een van de diensten.

Artikel 15: Licenties
15.1 Al onze software waaronder onze modules worden verhuurd of verkocht onder onze licentie.
15.2 Het is niet toegestaan om de beveiliging van onze software te kraken en/of de licentie check uit de code te verwijderen.
15.3 Het doorverkopen van onze software is niet toegestaan zonder onze toestemming.

Laatst bijgewerkt: 01-08-2020

Powered by WHMCompleteSolution